Ο παρών δικτυακός τόπος www.elmp.grιστότοπος») ανήκει στο Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής, το οποίο εφεξής θα αναφέρεται ως ΕΛ.Μ.Π.

-Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος («ιστότοπος»), περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΕΛ.Μ.Π. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμούς, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικό και εφαρμογές.
-Ο/Η χρήστης/τρια, φίλος/η, δωρητής/τρια, πελάτης/ισσα, εφεξής θα αναφέρεται ως «υποκείμενο».

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί;

Για την εγγραφή του υποκειμένου στους φίλους του ΕΛ.Μ.Π.
• Πλήρες όνομα και επίθετο
• Την ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail

Για την φόρμα επικοινωνίας του υποκειμένου με το ΕΛ.Μ.Π.
• Ζητείται μόνο η ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail
• Τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία εισάγονται προαιρετικά

Για την καταχώρηση του υποκειμένου στους/στις δωρητές/τριες του ΕΛ.Μ.Π.
• Πλήρες όνομα και επίθετο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ. ή αριθμός Α.Δ.Τ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail. Στην περίπτωση δωρεάς υπογράφεται έγγραφο αποδοχής δωρεάς.

Για την καταχώρηση του υποκειμένου στους πελάτες του e-shop του ΕΛ.Μ.Π. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει online αγορά ως επισκέπτης, όπου και πάλι θα πρέπει να καταχωρηθούν τα βασικά στοιχεία για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η αποστολή της παραγγελίας.
• Πλήρες όνομα και επίθετο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail.

Συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία του υποκειμένου που κρίνονται απαραίτητα για την συνέχιση μιας διαδικασίας (π.χ. φίλοι του ΕΛ.Μ.Π.). Τα προσωπικά στοιχεία και οι πληροφορίες διαφυλάσσονται στο σύστημα του ΕΛ.Μ.Π., σε καμία περίπτωση δεν εκχωρούνται ή μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε άλλους.  Το υποκείμενο ανά πάσα στιγμή έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή των στοιχειών του αποστέλλοντας  e-mail στο info@elmp.gr με θέμα «διαγραφή».

Τα δικαιώματα του υποκειμένου

Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με αυτό και να μας ζητήσει να διορθώσουμε ανακρίβειες σε αυτές τις πληροφορίες, να εναντιωθεί ή να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας, καθώς και να αιτηθεί την προσπέλαση, τη διαγραφή ή τη φορητότητα των πληροφοριών του. Σύμφωνα με τη νομοθεσία ορισμένων δικαιοδοσιών, ενδεχομένως να απορρίψουμε την επεξεργασία αιτημάτων που επαναλαμβάνονται αδικαιολόγητα, απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια, θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο άλλων, είναι ανέφικτα ή η προσπέλασή τους δεν απαιτείται με άλλον τρόπο από την τοπική νομοθεσία. Το υποκείμενο αν το επιθυμεί μπορεί να υποβάλει αίτημα για πρόσβαση στις πληροφορίες του, αποστέλλοντας μας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elmp.gr με θέμα: ερώτηση πέρι των προσωπικών δεδομένων.
Εάν το υποκείμενο ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του πληροφοριών, αναγνωρίζει ότι ενδεχομένως να μην μπορεί να προσπελάσει ή να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες που χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες και ότι τα παραμένοντα προσωπικά στοιχεία μπορεί να συνεχίσουν να παραμένουν στα αρχεία του ΕΛ.Μ.Π. για κάποιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά το ΕΛ.Μ.Π. δεν θα χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία για εμπορικούς σκοπούς. Πρέπει να γίνεται κατανοητό από το υποκείμενο ότι παρά το αίτημά του για διαγραφή, το ΕΛ.Μ.Π. διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει τα προσωπικά στοιχεία του, ή ένα σχετικό τμήμα τους, σε συμμόρφωση με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα για τη “Διατήρηση δεδομένων” και με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ΕΛ.Μ.Π. μπορεί να αναστείλει, να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβασή του υποκειμένου στην ιστοσελίδα σε περίπτωση παραβίασης των Όρων χρήσης του ΕΛ.Μ.Π., όταν απαιτείται για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας του ΕΛ.Μ.Π. ή οποιωνδήποτε εταιρικών συνεργατών, υπαλλήλων ή πελατών.

Διατήρηση δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου δεν θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν από τα συστήματά του ΕΛ.Μ.Π. όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητα.
Το ΕΛ.Μ.Π.προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσουμε ότι επεξεργάζεται και διατηρεί τις πληροφορίες του υποκειμένου βάσει των ακόλουθων συνθηκών:
Α. Τουλάχιστον για τη διάρκεια για την οποία χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες για την παροχή μίας υπηρεσίας (π.χ. φίλοι του ΕΛ.Μ.Π.)
Β. Όπως απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάποια σύμβαση (π.χ. δωρεά προς το ΕΛ.Μ.Π.) ή στο πλαίσιο των εκ του νόμου υποχρεώσεών του ΕΛ.Μ.Π.
Γ. Μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή για μεγαλύτερο διάστημα, εάν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο τυχόν σύμβασης, από την ισχύουσα νομοθεσία ή για στατιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι υπόκεινται στα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Είναι σημαντικό το υποκείμενο να αναγνώσει προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου και τυχόν συμπληρωματικές ειδοποιήσεις απορρήτου που του παρέχουμε, διότι αφορούν τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του.

Επιπροσθέτως κρίνεται σκόπιμο για την πληρέστερη ενημέρωση του υποκειμένου, να πραγματοποιεί συχνά ελέγχους για ενημερώσεις στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου. Το ΕΛ.Μ.Π. για οποιαδήποτε αλλαγή, θα πληροφορήσει εκ των προτέρων σχετικά με τις αλλαγές που θα είναι απαραίτητες να πραγματοποιηθούν, τοποθετώντας μια ειδοποίηση στις σχετικές υπηρεσίες ή ειδοποιώντας το υποκείμενο μέσω e-mail, όπου ενδείκνυται. Η πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου θα είναι πάντα διαθέσιμη στην παρούσα σελίδα και θα αναγράφεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης.

Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή του υποκειμένου, τα λεγόμενα «cookies».

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή του υποκειμένου ή στην κινητή συσκευή όταν επισκέπτεται αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές και τις προτιμήσεις του υποκειμένου (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται το υποκείμενο να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαχείριση των cookies: https://elmp.gr/aboutcookies/

Τελευταία ενημέρωση Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτικής Απορρήτου: 31.05.2018