Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Μνήμη Μαγνητικού Πυρήνα – Control Data 4ΚΒ

Μνήμη μαγνητικού πυρήνα 4ΚΒ, Έτος 1968

Αυτού του είδους η μνήμη υπολογιστή, ήταν εφεύρεση του Jay Forrester και έγινε η τυπική συσκευή μνήμης για ψηφιακούς υπολογιστές έως ότου αντικαταστάθηκε από την μνήμη RAM (ημιαγωγών) στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Το 1956, ο Jay Forrester έλαβε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη μνήμη μαγνητικού πυρήνα (magnetic-core memory). Τέτοιου είδους μνήμες χρησιμοποίησε και η NASA για τις αποστολές της. Σύμφωνα με την ιστορία σχετικά με το Apollo 11: Το μεγαλύτερο μέρος του «πλεξίματος/ύφανσης» των μνημών φερρίτη πραγματοποιήθηκε από γυναίκες που εργάζονταν σε εργοστάσια της εταιρείας Raytheon και στη συνέχεια η εργασία τους συνδυάστηκε με τις εργασίες πολλών άλλων γυναικών (Μηχανικών και Μαθηματικών) που βοήθησαν τη NASA να φτάσει τελικά στο φεγγάρι. Η μνήμη μαγνητικού πυρήνα αποτελούνταν από ένα συρμάτινο πλέγμα από δακτυλίους φερρίτη, τους οποίους διαπερνούσαν μεταλλικά σύρματα. Κάθε δαχτυλίδι φερρίτη δημιουργούσε μια θέση, όπου οι δυαδικές πληροφορίες ( 0 ή 1, «περνά» ή δεν «περνά» ρεύμα) μπορούσαν να αποθηκευτούν και να ανακτηθούν μαγνητικά. Η ικανότητα εντοπισμού συγκεκριμένων διασταυρώσεων ή διευθύνσεων εντός των βασικών δακτυλίων, από τις οποίες οι πληροφορίες θα μπορούσαν να αποθηκευτούν και στη συνέχεια να ανακληθούν με τυχαία σειρά, δημιούργησε μια πρωτοποριακή μνήμη υπολογιστή. Για πρώτη φορά η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) και η μονάδα της μνήμης που αποθηκεύονταν τα δεδομένα (προγράμματα, κ.α.) του υπολογιστή, μπορούσαν να λειτουργούν διαδραστικά, η μια προς την άλλη. Ήταν η πρώτη μνήμη τυχαίας προσπέλασης, η οποία στην πορεία της και με την εξέλιξη της τεχνολογίας αναπτύχθηκε ως η κύρια μνήμη του υπολογιστή και πολλών άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Σήμερα είναι γνωστή ως μνήμη RAM (Random Access Memory).

Memory core: 4ΚΒ, Year: 1968

This type of computer memory was invented by Jay Forrester and became the standard memory device for digital computers until it was replaced by RAM (semiconductors) in the mid-1970s. In 1956, Jay Forrester received a diploma of the patent for magnetic-core memory. Nasa used memories like this at its missions. According to the story about Apollo 11: Most of the “knitting/weaving” of the ferrite memories was done by women who worked in Raytheon factories and then their work was combined with the work of many other women (Engineers and Mathematicians) that helped NASA finally to reach the moon. The magnetic core memory consisted of a wire mesh of ferrite rings pierced by metal wires. Each ferrite ring created a place where binary information (0 or 1, “passes” or does not “pass” current) could be stored and magnetically retrieved. The ability to detect specific intersections or addresses within key rings, from which information could be stored and then retrieved in random order, has created an innovative computer memory. For the first time, the central processing unit (CPU) and the memory unit where the data (programs, etc.) of the computer were stored, could interact with each other. It was the first random access memory, which over time and with the development of technology evolved into the main memory of the computer and many other electronic devices. Today it is known as RAM (random access memory).