Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Commodore 128D personal computer

Επεξεργαστής: MOS 8502@1–2MHz, Μνήμη RAM: 128KB, Λειτουργικό σύστημα: Commodore BASIC 7.0, Έτος: 1985

Ο Commodore 128D ήταν ένας προσωπικός υπολογιστής που κυκλοφόρησε το 1985 από την Αμερικανική εταιρεία Commodore International. Ήταν μια καινούρια ευρωπαϊκή έκδοση του Commodore 128. Σε σύγκριση με τον Commodore 128, ο Commodore 128D διέθετε ενσωματωμένη μονάδα δισκέτας 5,25” καθώς και ξεχωριστό πληκτρολόγιο, το οποίο «αποθηκευόταν» στο κάτω μέρος του υπολογιστή. Επίσης, είχε μια πτυσσόμενη λαβή για την ευκολότερη μεταφορά του. Είχε τη δυνατότητα σύνδεσης κασετοφώνου για την «φόρτωση» και αποθήκευση προγραμμάτων. Επίσης, συνδέονταν τόσο σε εξωτερική οθόνη υπολογιστή όσο και σε μια τηλεόραση. Διέθετε θύρες υποδοχής για την σύνδεση δύο τηλεχειριστηρίων (joysticks) και μια θύρα υποδοχής για κάρτα επέκτασης. Επιπλέον, στην πίσω πλευρά του υπολογιστή υπήρχαν δύο βραχίονες για να περιτυλίγονται τα καλώδια, εξαρτήματα που κατά κύριο λόγο συναντά κανείς στις τηλεοράσεις. Στα τέλη του 1986, η Commodore κυκλοφόρησε μια έκδοση του C128D στη Βόρεια Αμερική και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης με την ονομασία C128DCR («Cost Reduced»).

 

CPU: MOS 8502 @ 1-2MHz, RAM: 128KB, Operating system: Commodore BASIC 7.0, Year: 1985

The Commodore 128D was a personal computer that was released in 1985 by the American company, Commodore International. It was a new European version of the Commodore 128. In comparison to the Commodore 128, the Commodore 128D had a built-in 5.25” floppy disk drive as well as a separate keyboard, which was “stored” at the bottom of the computer. It also had a folding handle for easier carrying. It connected to a cassette player for “loading” and storing programs. Also, it connected to both an external computer monitor and a TV. It had ports for the connection of two joysticks and a slot for an expansion card. In addition, on the back of the computer, there were two arms for wrapping the cables, components that are mainly found on TVs. In late 1986, Commodore released a version of the C128D in North America and in some European countries with the name C128DCR (“Cost Reduced”).