Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

IBM PC 5150

Επεξεργαστής: Intel 8088@4.77MΗz, Μνήμη RAM: 16 KB, Λειτουργικό σύστημα: PC-DOS v1.0, Έτος: 1981

Ο IBM PC 5150 ήταν ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1981 από την Αμερικανική εταιρεία IBM. Υπήρξε σταθμός στην ιστορία των υπολογιστών, διότι αποτέλεσε τον οδηγό, στον οποίο βασίστηκαν τρίτοι κατασκευαστές προκειμένου να παράξουν κλώνους αυτού του υπολογιστή (οι λεγόμενοι IBM συμβατοί-IBM compatibles). Ο υπολογιστής στη βασική του έκδοση διέθετε δύο μονάδες εύκαμπτου δίσκου 5,25”. Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή ήταν μηχανικό και αρκετά στιβαρό. Η τιμή του κυμαίνονταν περίπου στα $1.565 έως $3.000. Είχε, επίσης, μεγάλη εμπορική επιτυχία μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80, όπου η IBM συνέχισε την παραγωγή του αρχικού υπολογιστή με διάφορες τροποποιήσεις και με περισσότερες δυνατότητες. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1987.

CPU: Intel 8088@4.77MΗz, RAM: 16 KB, Operating system: PC-DOS v1.0, Year: 1981

The IBM PC 5150 was the first personal computer that was released in August 1981 by the American company IBM. It was the flagship in the history of computers because it was the guide that third-party manufacturers relied on to produce clones of this computer (the so-called IBM compatibles). The computer in its basic version had two 5.25” floppy disk drives. Its keyboard was mechanical and quite sturdy. Its price ranged from about $1,565 to $3,000. It was also a huge commercial success until the late 1980s when IBM continued to produce the original computer with various modifications and more features. Its production stopped in 1987.