Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

IBM PC 5150

Επεξεργαστής: Intel 8088 @ 4.77MΗz, Μνήμη RAM: 16 KB, Λειτουργικό σύστημα: PC-DOS v1.0, Έτος: 1981

Ο IBM PC 5150 ήταν ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής που παρουσιάστηκε από την IBM στις 12 Αυγούστου 1981. Yπήρξε σταθμός στην ιστορία των υπολογιστών, διότι αποτέλεσε τον οδηγό, στον οποίο βασίστηκαν τρίτοι κατασκευαστές προκειμένου να παράξουν κλώνους αυτού του υπολογιστή(οι λεγόμενοι IBM συμβατοί-IBM compatibles). Διέθετε καινοτόμα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερο σχεδιασμό. Η τιμή του κυμαίνονταν περίπου στα $1,565 έως $3,000. Είχε, επίσης, μεγάλη εμπορική επιτυχία μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80, όπου η IBM συνέχισε την παραγωγή του αρχικού υπολογιστή με διάφορες τροποποιήσεις και με περισσότερες δυνατότητες.

CPU: Intel 8088 @ 4.77MΗz, RAM: 16 KB, Οperating system: PC-DOS v1.0, Year: 1981

The IBM PC 5150 was the first personal computer introduced by IBM on August 12, 1981. It was a milestone in the history of computers because it was the guide that third-party manufacturers based on to produce clones of this computer (IBM compatibles). It had innovative features and a special design. Its price ranged from about $ 1,565 to $ 3,000. It was also commercially a success until the late 1980s when IBM continued to produce the original computer with various modifications and more features.