Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

NCR Desicion Mate V

Επεξεργαστής Zilog Z80 @ 4MHz, Μνήμη RAM: 64 KB, Λειτουργικό σύστημα: CP/M ή MS-DOS, Έτος: 1983

Το ιδιαίτερο σχήμα του υπολογιστή αλλά και η δυνατότητα να συνδέεται με εξωτερικό σκληρό δίσκο Winchester δεν κατάφεραν να τον αναδείξουν ως μια εμπορικά επιτυχημένη συσκευή. Στα συν του, τα 7 slot επέκτασης που αύξαναν την συνδεσιμότητά του.

CPU: Zilog Z80 @ 4MHz, RAM 64 KB, Οperating system: CP/M ή MS-DOS, Year:1983

The particular shape of the computer and its ability to be connected to the Winchester external hard disk failed to show it as a commercially successful device. One of its advantages was that it included the 7 expansion slots, which they increased the computer’s connectivity.