Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Sinclair QL

Επεξεργαστής: Motorola 68008@7.5 MHz, Μνήμη RAM: 128KB, Λειτουργικό σύστημα: Sinclair QDOS, Έτος: 1983

Ο οικιακός υπολογιστής Sinclair QL (Quantum Leap) προοριζόταν κυρίως για επαγγελματική χρήση και για εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όμως, δεν κατάφερε να έχει εμπορική επιτυχία, καθώς καθυστέρησε η διανομή του αρκετούς μήνες από την ανακοίνωσή του, λόγος για την δημιουργία του παρατσουκλιού «Quite Late». Η Sinclair σε αυτό τον υπολογιστή εισήγαγε τα microdrives, οι οποίες εσωτερικά είχαν μια μαγνητική ταινία. Η επιλογή αυτού του αποθηκευτικού μέσου δυσκόλεψε τους χρήστες και τα πολλά τεχνικά προβλήματα που είχαν τα microdrives, δεν «έφεραν» τις αναμενόμενες πωλήσεις.

CPU: Motorola 68008@7.5 MHz, RAM: 128KB, Οperating system: Sinclair QDOS, Υear: 1983

The Sinclair QL (Quantum Leap) was a home computer that was intended primarily for business and educational use. However, it did not succeed commercially, as its distribution was delayed several months after its announcement, that’s why the nickname “Quite Late” was created. The Sinclair introduced microdrives into this computer, which had magnetic tape inside. The choice of this storage medium made it difficult for the users and the many technical problems that the microdrives had, did not “bring” the expected sales.