Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Atari 600XL

Επεξεργαστής: MOS TECHNOLOGY 6502C @ 1,79 MHz, Μνήμη RAM: 128 KB, Λειτουργικό Σύστημα: BASIC, Χρονολογία: 1985

Το μοντέλο 130XE είναι προσωπικός-οικιακός υπολογιστής της εταιρείας Atari Corporation. Πρόκειται για αμερικανική εταιρεία με το μοντέλο να χρονολογείται το 1985. Έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με το 800XL με μόνο δύο διαφορές. Η πιο σημαντική παρατηρείται στην αύξηση της μνήμης RAM από 64 ΚΒ στα 128 ΚΒ. Η δεύτερη αφορά το Parallel connector (παράλληλη υποδοχή), το οποίο δεν υπήρχε στο 130ΧΕ. Το συγκεκριμένο μοντέλο βασιζόταν σε επεξεργαστή MOS 6502C, ενώ  διέθετε και συνεπεξεργαστή. Το λειτουργικό σύστημα, Atari Basic, ήταν ενσωματωμένο στη μνήμη ROM. Μερικά από τα καινοτόμα στοιχεία αυτής της σειράς μοντέλων ήταν ο εκ νέου σχεδιασμός πληκτρολογίου και κεντρικής μονάδας, η βελτίωση των γραφικών και η δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό κασετόφωνο και οδηγό δισκέττας. Λειτούργησε, κυρίως, ως επεξεργαστής κειμένου. Διαθέτει 57 πλήκτρα συν 5 πλήκτρα βασικών λειτουργιών (Help=Βοήθεια, Start= Έναρξη, Select= Διαλέγω, Option= Επιλογή, Reset= Επαναφορά). Στη δεξιά πλευρά διακρίνει κανείς 2 υποδοχές για χειριστήρια. Ακριβώς από πίσω υπάρχει 1 υποδοχή για τα περιφερειακά, 2 υποδοχές για σύνδεση στην TV και σε εξωτερική οθόνη, ένας διακόπτης on/off και μια θύρα «Power» για τη τροφοδοσία. Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί, ότι αυτή η σειρά της Atari ήταν από τα τελευταία επιτραπέζια μοντέλα των 8-bit υπολογιστών της εταιρείας, καθώς δεν αποτέλεσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία και είχαν μικρή διάρκεια ζωής.

 

CPU: MOS TECHNOLOGY 6502C @ 1,79 MHz, RAM: 128 KB, Operating System: Basic, Year: 1985

The 130XE model is a personal-home computer from Atari Corporation. This is an American company and the model is dated in 1985. It has exactly the same features as the 800XL with only two differences. The most significant is seen in the increase in RAM from 64 KB to 128 KB. The second concerns the Parallel connector, which was not present in the 130XE. This particular model was based on a MOS 6502C processor and had a coprocessor.  The operating system, Atari Basic, was embedded in ROM. Some of the new characteristics in this model series were a redesigned keyboard and head unit, improved graphics, and the ability to connect an external tape deck and a floppy disk drive. It worked mainly as a word processor. It has 57 keys plus 5 function keys (Help, Start, Select, Option, Reset). On the right side you can see 2 slots for joysticks. Just behind there is 1 peripheral, 2 slots for connection to the TV and to an external monitor, an on/off switch and a “Power” port for power. Finally, it is important to point out that this Atari series was one of the last desktop models of the company’s 8-bit computers, as they were not a great commercial success and had a short lifespan.