Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Osborne 1

Επεξεργαστής: Zilog Z80 @ 4MHz, Μνήμη RAM: 64 KB, Λειτουργικό σύστημα: CP/M, Οθόνη: 5¨, Έτος: 1981

Ο πρώτος φορητός υπολογιστής μαζικής παραγωγής βασισμένος σε μικροεπεξεργαστή, που αναπτύχθηκε από τους Adam Osborne & Lee Felsenstein και κατασκευάστηκε από την εταιρεία Osborne Computer Corporation. Ο σχεδιασμός του είχε πολλές επιρροές από τον προγενέστερο Xerox NoteTaker. Βάρος 10,7 κιλά

CPU: Zilog Z80 @ 4MHz, RAM 64 KB, Operating system: CP/M, Screen: 5¨, Year: 1981

The Οsborne 1 was the first mass-produced portable computer based on a microprocessor, released in 1981 developed by Adam Osborne & Lee Felsenstein and manufactured by the Osborne Computer Corporation company. Its design was heavily influenced by the earlier computer Xerox NoteTaker. Weight: 10,7 kg

No more work to show