Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

WALTHER multa 32

Το μοντέλο Walther Diwa 32 επεκτείνει την επιτυχημένη Tri-function Multa 32 από το 1959 για να παρέχει πλήρως αυτόματους πολλαπλασιασμούς, διαίρεση και υπολογισμούς της αλυσίδας. Η πρόσθεση και η αφαίρεση λειτουργούν με τρόπο προσθετικής μηχανής, με συνολικά και δευτερεύοντα πλήκτρα. Ο πολλαπλασιασμός και ο διαχωρισμός λειτουργούν αλγεβρικά, αλλά με ξεχωριστά πλήκτρα “Equals”. Κάθε στοιχείο ή αποτέλεσμα είναι άμεσα διαθέσιμο για επαναχρησιμοποίηση σε μεταγενέστερο υπολογισμό, χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστή λειτουργία back-transfer. Το πληκτρολόγιο είναι σχετικά απλό, με μόνο δέκα πλήκτρα λειτουργίας και δύο συρόμενους μοχλούς (για συνεχή αποθήκευση και συσσώρευση προϊόντων). Ο μηχανισμός βασίζεται στην καθιερωμένη τεχνολογία Walther για κιβώτια pinbox και παλινδρομικά ράφια, με περιστρεφόμενα γρανάζια για ολική, σταθερή και πολλαπλασιαστική αποθήκευση.

The Walther Diwa 32 extends the successful Tri-function Multa 32 from 1959 to provide full automatic multiplication, division and chain calculations. The addition and removal work in an add-on engine with total and secondary keys. Multiplication and separation work algebraically, but with separate “Equals” keys. Each item or result is readily available for re-use in a later calculation without the need for separate back-transfer operation. The keyboard is relatively simple, with only ten operating keys and two sliding levers (for continuous storage and product accumulation). The mechanism is based on established Walther technology for pinbox boxes and reciprocating shelves, with rotating gears for total, stable and multipurpose storage.

Πηγή