Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

TULIP SYSTEM 1

Επεξεργαστής Intel 8086 @8MHz, μνήμη RAM 128KB, λειτουργικό σύστημα MS DOS 2.0, έτος 1983

Είναι προσωπικός υπολογιστής με 16-bit και Intel 8086 κατασκευασμένο από την Tulip Computers. Περιλαμβάνει διασύνδεση με SASI σκληρό δίσκο (προκάτοχος της SCSI) και κυκλοφόρησε με 5MB ή 10MB σκληρό δίσκο. Κατείχε υποδοχή floppy disc για 400KB ή 800KB. Μπορούσε να επιδείξει το κείμενο 80×24 σε 8 διαφορετικές πηγές για την υποστήριξη των διαφορετικών γλωσσών, συμπεριλαμβανομένης μιας (VideoTex based) σε 2×3. Μπορούσε επίσης να επιδείξει τη γραφική παράσταση σε 384×288 ή 768×288 (χρώμα) ή 768×576 (μονοχρωματικό) χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο NEC 7220 συνεπεξεργαστή τηλεοπτικής επίδειξης.
Η μνήμη του θα μπορούσε να αναβαθμιστεί στις μονάδες 128 KB μέχρι 896 KB. Έτρεξε σε 8 MHZ, σχεδόν δύο φορές η ταχύτητα του PC XT της IBM που προωθήθηκε μόνο μερικούς μήνες νωρίτερα τον Ιούλιο του 1983. Είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει έναν συνεπεξεργαστή 8087 για υπολογισμούς, το οποίο αύξησε την ταχύτητα σε > 200 kflops, η οποία ήταν κοντά στα στοιχεία κεντρικών υπολογιστών εκείνη τη στιγμή.
Αρχικά χρησιμοποίησε CP/M-86 και μεταπήδησε γρήγορα στη χρήση του γενικού MS-dos 2.00. Υπήρξε ένας στοιχειώδης IBM-BIOS-εξομοιωτής, ο οποίος επέτρεψε στο χρήστη για να χρησιμοποιήσει το WORDSTAR και άλλο λογισμικό IBM-PC, αλλά το B.V. Compudata έστειλε το WORDSTAR και κάποιο άλλο λογισμικό ως υιοθετημένο λογισμικό για αυτόν τον υπολογιστή.

The Tulip system I was a 16-bit personal computer based on the Intel 8086 and made by Tulip Computers, formerly an import company for the Exidy Sorcerer, called CompuData Systems.
Its 6845-based video display controller could display 80×24 text in 8 different fonts for supporting different languages, including a (Videotex based) font for 2×3 pseudo graphic symbols for displaying 160×72 pixel graphics in text mode. The video display generator could also display graphics with a 384×288 or 768×288 (color) or 768×576 (monochrome) pixel resolution using its built-in NEC 7220 video display Coprocessor, which had hardware supported drawing functions, with a very advanced set of bit-block transfers, it could do line generating, arc, circle, ellipse, ellipse arc, filled arc, filled circle, filled ellipse, filled elliptical arc and many other varied commands.
Its memory could be upgraded in units of 128 KB up to 896 KB (much more than the 640 KB of the original PC).
It included a SASI hard disk interface (a predecessor of the SCSI-standard) and was optionally delivered with a 5 MB or 10 MB hard disk. The floppy disk size was 400 KB (10 sectors, instead of 8 or 9 with the IBM PC) or 800kb (80 tracks).
It ran at 8 MHz, almost twice the speed of the IBM PC XT which was launched only a few months earlier in July 1983. It had the possibility to use an 8087 coprocessor for math, which increased the speed to > 200 kflops, which was near mainframe data at that time.
After initially using CP/M-86 it quickly switched to using generic MS-DOS 2.00. There was a rudimentary IBM-BIOS-emulator, which allowed the user to use WordStar and a few other IBM-PC software, but Compudata B.V. shipped WordStar and some other software as adopted software for this computer. There was a programming support by Compudata B.V. with MS-Basic, MS-Pascal and MS-Fortran. On a private base, TeX and Turbo Pascal were ported to the Tulip System 1.

Πηγή