Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Sega Master System II power base 3006-18

Το  μοντέλο Sega Master System ήταν μια κονσόλα παιχνιδιών που βασιζόταν στα φυσίγγια που κατασκεύαζε η Sega. Κυκλοφόρησε στην αγορά το 1987. Μετά από μια περίοδο παρακμής και την άνοδο του πρόσφατα κυκλοφορούντος Sega Mega Drive, η Sega δημιούργησε το Sega Master System II για τις υπερπόντιες αγορές. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία ομοιότητα με το προηγούμενο μοντέλο, επιλέγοντας ομαλές καμπύλες και στρογγυλεμένες γωνίες, περισσότερο παρόμοιες με το Mega Drive που είναι πολύ μικρότερες.

Το μοντέλο αυτό αφαιρεί πολλά χαρακτηριστικά σε μια προσπάθεια να μειώσει το κόστος. Δεν υπάρχει θύρα κάρτας (και κατ ‘επέκταση, δεν υπάρχει υποστήριξη 3D γυαλιά), η αχρησιμοποίητη θύρα επέκτασης αφαιρέθηκε και το κουμπί επαναφοράς έχει παραλειφθεί για ένα μεγαλύτερο κουμπί παύσης. Οι πόρτες με τις αρθρωτές θυρίδες του αρχικού μοντέλου αντικαθίστανται από ένα συρόμενο κάλυμμα και ο αριθμός των επιλογών εξόδου βίντεο μειώθηκε. Επίσης, λείπει η ενδεικτική λυχνία ισχύος και η οθόνη BIOS που εισάγει η κονσόλα όταν είναι ενεργοποιημένη. Διέθετε μετατροπέα, πλευρικές επιγραφές εξαρτημάτων PCB και κονσόλα κάρτας υποδοχής CON2. Όλα τα συστήματα Master II περιλάμβαναν  τον Alex Kidd στο Miracle World ως ένα ενσωματωμένο παιχνίδι ή το Sonic the Hedgehog.

The Sega Master System was a game console based on the cartridges manufactured by Sega. It was released in 1987. After a period of decline and the rise of the recently launched Sega Mega Drive, Sega created the Sega Master System II for the overseas markets. There is almost no similarity to the previous model, selecting smooth curves and rounded corners, more similar to Mega Drive, which are much smaller.

This model removes many features in an effort to reduce costs. There is no card slot (and, as a result, no 3D glasses support), the unused extension port is removed and the reset button is skipped for a larger pause button. The doors with the modular slots of the original model are replaced by a sliding cover and the number of video output options has been reduced. Also, the power indicator and BIOS screen that the console inserts when it is turned on is also missing. It had inverter, PCB component side labels, and CON2 socket console. All Master II systems included Alex Kidd at Miracle World as an embedded game or Sonic the Hedgehog.

Πηγή