Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Grundy NewBrain model AD

Επεξεργαστής Zilog Z80A @ 4 MHz,  μνήμη RAM 32kb, έτος 1982

Το μοντέλο Grundy NewBrain ήταν ένας μικροϋπολογιστής που πωλήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από την Grundy Business Systems Ltd.

Το έργο NewBrain μεταφέρθηκε στο Newbury Laboratories από το National Enterprise Board (NEB), τον ιδιοκτήτη τόσο της Sinclair Radionics όσο και της Newbury Labs, μετά το κλείσιμο της Sinclair Radionics. Το 1980, η Newbury ανακοίνωσε την επικείμενη απελευθέρωση τριών μοντέλων NewBrain, συμπεριλαμβανομένου ενός φορητού υπολογιστή με μπαταρία. Τελικά δύο κύρια μοντέλα απελευθερώθηκαν. Το μοντέλο ‘A’ είχε οθόνη είτε σε τηλεόραση είτε σε οθόνη και το μοντέλο  “AD”.

Συγκεκριμένα το μοντέλο “AD” είναι σταθερός υπολογιστής, κυκλοφόρησε στην αγορά το 1982 και διαθέτει επεξεργαστή  Zilog Z80A με ταχύτητα 4 MHz και μνήμη RAM 32kb. Περιλαμβάνει επίσης μια οθόνη γραμμής φθορισμού κενού (VF), μια γραμμή 16 χαρακτήρων, η οποία επιτρέπει τη λειτουργία με ή χωρίς οθόνη τηλεόρασης ή οθόνης.

The Grundy NewBrain model was a microcomputer sold in the early 1980s by Grundy Business Systems Ltd.

The NewBrain project was transferred to Newbury Laboratories by the National Enterprise Board (NEB), the owner of both Sinclair Radionics and Newbury Labs, after Sinclair Radionics closed. In 1980, Newbury announced the impending release of three NewBrain models, including a laptop battery. Finally two main models were released. Model ‘A’ was screened either on TV or on screen and the ‘AD’ model.

Specifically, the “AD” model is a desktop computer, it was released in 1982 and features a Zilog Z80A processor at 4 MHz and 32kb RAM. It also includes a VF line, a 16-character line, which allows operation with or without a TV screen or screen.

Πηγή