Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

COMMODORE PC 10 III

Επεξεργαστής Intel  8088 @ 4,77MHz, λειτουργίας μνήμη RAM 640kb,σκληρός δίσκος 20MB, σύστημα DOS , έτος 1984

Ο υπολογιστής παρέχει 3 ρυθμίσεις ταχύτητας ,η  πρώτη επιλογή είναι το  πρότυπο 4,77MHz αλλά η ταχύτητα είναι ρυθμιζόμενη στα 7,16MHz και 9,54MHz.  Το ενσωματωμένο βίντεο έχει τις ίδιες λειτουργίες με τις μικρές κάρτες, εξάγοντας σύνθετα CGA μέσω της υποδοχής RCA, καθώς και MDA,CGA έγχρωμο  κείμενο,  γραφικά  και το Alpha 132  μονόχρωμο κείμενο μέσω της θύρας βίντεο 9 ακίδων.

 

The computer provides 3   speed settings, the first option is the standard 4,77MHz but the speed is adjustable   at 7,16MHz and 9,54MHz. The   embedded video   has the same features   as small cards,  extracting  CGA composites via the RCA  slot , and MDA,CGA  color text,  graphics  and the Alpha 132 monochrome  text ,via the 9- pin video port.

Πηγή: