Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Commodore C 64

 Επεξεργαστής MOS Technology  6510 @ 1.02, μνήμη RAM  64kb, λειτουργικό σύστημα Commodore BASIC 2.0, έτος 1982

Είχε τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τις προτεραιότητες που ορίζονται από τον χρήστη ,με τις οποίες τα ‘’ sprites’’ μπορούν να κινούνται ανεξάρτητα από το εμφανιζόμενο κείμενο, επιτρέποντας τη δημιουργία γραφικών με έως 8 στρώματα. Στα γραφικά υπήρχαν οι έξης ιδιότητες 320x200pixel, 16 χρώματα και 40×25 χαρακτήρες στη κατάσταση κειμένου. Σχετικά με τον ήχο, η SID μπορούσε να παράγει αυτόν σε τρία διαφορετικά κανάλια.

 

The C64 has the potential to recognize   user -defined priorities   with which ‘’sprites’’ can move independently of the displayed text, allowing    the    creation    of   graphics   with   up   to   8 layers.  The   graphics   had   the   following   properties 320x200pixel, 16 colors   and 40×25   character   in   a   text mode.  In the sound, SID could produce him   in   three different channels.

 

Πηγή: