Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

COMMODORE C128

Επεξεργαστής ZILOG Z80A @ 4MΗz, μνήμη RAM 128KB, λειτουργικό σύστημα Commodore Basic 7.0, έτος 1985

Το Commodore 128 κυκλοφόρησε στο Las Vegas Consumer Electronic Show το 1985. Παρουσιάστηκε έπειτα ως ανταγωνιστής για το Apple Macintosh και το IBM-PC (Μία διάσημη διαφήμιση είπε  «κακές ειδήσεις για την Apple και την IBM»). Στην πραγματικότητα, το μόνο “αστέρι” αυτής της επίδειξης ήταν το Atari 130 ST. Ήταν ο διάδοχος του Commodore 64 και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το λογισμικό και πολύ από το υλικό του C64 (το 8502 μπορούσε να επιβραδύνει στο 1 MHZ για τη συμβατότητα). Μια από τις κύριες ειδικότητες αυτής της μηχανής ήταν η πρόσθετη Z80 CPU και το Video τσιπ, το οποίο σήμαινε ότι μπορούσε να συνδέσει δύο monitor. Χάρις τη Z80, το Commodore 128 μπορούσε να τρέξει με CP/M +: πολλά λογισμικά προσαρμόστηκαν για αυτό τον υπολογιστή και τα προγράμματα Osborne ή Kaypro μπορούσαν να τρέξουν απευθείας.

The Commodore 128 was launched at the Las-Vegas Consumer Electronic Show 1985. It was presented then as a competitor for the Apple Macintosh and IBM PC (The famous advertisement said “Bad news for Apple and IBM”). In fact, the only star of this show was the Atari 130 ST. It was the successor of the Commodore 64 and could use all the software and a lot of the hardware of the C64 (the 8502 could be slowed down 1 MHz for compatibility). One of the main specialities of this machine was the additional Z80 CPU and Video chip, which means that you could attach two monitors. Thanks to the Z80, the Commodore 128 could run under CP/M + : lots of software were adapted for this computer and Osborne or Kaypro programs could run directly.

Πηγή