Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

COMMODORE AMIGA 500

Επεξεργαστής Motorola 68000 at 7.15MHz, μνήμη RAM 512KB, λειτουργικό σύστημα Workbench 1.2, έτος 1987

 

Ο Amiga A500 κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1987, μερικούς μήνες μετά από τον Amiga 2000, ως τμήμα ενός δεύτερου κύματος της Amiga hardware. Η μηχανή εφάρμοσε ένα σχέδιο της νέας στρατηγικής Commodore για να αναπτύξει την πλατφόρμα Amiga σε ένα σύστημα που θα μπορούσε να στοχεύσει στις διαφορετικές αγορές. Ενώ το A2000 στόχευε στην επαγγελματική αγορά, ο A500 σχεδιάστηκε για την οικιακή χρήση. Η διαφορά μπορεί να βρεθεί απλά κοιτώντας τη θήκη  – ο υπολογιστής γραφείου A1000 εγκαταλείπεται υπέρ ενός σχεδίου περίπτωσης παρόμοιου με το Commodore 64 και 128. Με αυτό τον τρόπο, καθιέρωσε μια σαφή πορεία βελτίωσης για τους υπάρχοντες 8-bit χρήστες Commodore και άλλους που εξέταζαν την αγορά ενός Atari ST 520.

Η μηχανή δεν ήταν επιτυχία μιας ημέρας, το Commodore 64 και Atari ST 520 είχαν καθιερώσει μια βάση στην αγορά και ήταν φτηνότερα για να αγοραστούν. Σε ένα άρθρο του 1993 η Amiga, ανέφερε ότι 40.000 μηχανές πωλήθηκαν από την Commodore UK στους πρώτους 8 μήνες, ένας αξιοσέβαστος αριθμός, αλλά όχι μια τεράστια επιτυχία. Εντούτοις, μέσω ενός συνδυασμού μείωσης τιμών και περιφερειακών προσπαθειών να προσαρμοστούν οι δέσμες λογισμικού, άρχισε αργά να εξουσιάζει την αγορά οικιακών υπολογιστών. Η φήμη της ως μηχανή παιχνιδιών βοήθησε βεβαίως να πουληθεί σε ένα νεώτερο ακροατήριο, αλλά ήταν η πλευρά οικιακών υπολογιστών που προσέλκυσε τους γονείς. Ήταν μια μηχανή παιχνιδιών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εργασία στο σπίτι.

Τους τελευταίους μήνες της κατασκευής του ψηφίστηκε ως “Οικιακός Υπολογιστής της χρονιάς” (1991) από ελληνικές και ιταλικές δημοσιεύσεις.

 

The A500 was launched in October 1987, a few months after the Amiga 2000, as part of a second wave of Amiga hardware. The machine formed a key component of Commodore’s new strategy to develop the Amiga platform into a system that could be targeted at different markets. Whereas the A2000 was aimed at the high-end professional market, the A500 was designed for home use.The different emphasis can be seen by simply looking at the case – the A1000’s desktop is abandoned in favour of an all-in-one case design, similar to the Commodore 64 and 128. In doing so, it established a clear upgrade path for existing Commodore 8-bit users and others who were considering purchase of an Atari ST 520.

The machine was not an overnight success; the Commodore 64 and Atari ST 520 had established a foothold in the market and were cheaper to buy. In a 1993 Amiga Format article, it was reported that 40,000 machines were sold by Commodore UK in the first 8 months – a respectable number, but not exactly a huge success. However, through a combination of aggressive price cuts and regional efforts to tailor software bundles, it slowly began to dominate the home computer market. Commodore UK report 160,000 unit sales for the 12 months between July 1988 and June 1989, 200,000 in July 1989 – June 1990, reaching a peak of 250,000 sales for July 1990 – June 1991. Its reputation as a games machine certainly helped to sell it to a younger audience, but it was the home computer aspect that appealed to parents. It was a games machine that you could use to do your homework.

In the final months of its manufacture, the A500 was voted “Home Computer of the Year” for 1991 by a selection of Greek and Italian publications.

 

Πηγή