Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Commodore 16 (264 Series)

Επεξεργαστής MOS Technology 7501 @0.89 MHz, μνήμη RAM 16KB, λειτουργικό σύστημα CBM BASIC V3.5i, έτος 1984

Ο Commodore 16 (C16) είναι ένας οικιακός υπολογιστής που ανήκει στη σειρά Commodore 264 μαζί με τον Commodore C116 και τον Plus/4 . Η κυκλοφορία του ξεκίνησε το 1984 και διακόπηκε το 1985. Διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Plus/4: ίδια ανάλυση γραφικών, ίδιο σύστημα ήχου, ίδια CPU και ταχύτητα με τη μόνη διαφορά ότι έχει λιγότερη μνήμη. Περιλάμβανε μια ισχυρή βασική γλώσσα η οποία κάνει τα γραφικά και τους ήχους πιο εύκολο να προγραμματιστούν. Η έλλειψη hardware υποστήριξης σε sprites, δεν καθιστά τον C16 ιδανικό για gaming. Σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει το Commodore VIC 20 , αλλά δεν ήταν συμβατός ούτε με τον VIC-20 όυτε με τον C64. Συμπεριλάμβανε μια εκδοχή της αυθεντικής 6502 CPU που ονομαζόταν 7501 και ένα νέο video chip με το όνομα TED. Με 16 χρώματα και 16 αποχρώσεις χρωμάτων διέθεται 128 χρώματα. Έχει μια ισχυρή βασική γλώσσα (σε αντίθεση με το VIC-20 ή το C64) που κάνει τα γραφικά και τους ήχους εύκολο να προγραμματιστούν.

Commodore 16 (C16) is a home computer owned by Commodore 264 series with the Commodore C116 and Plus/4.  Its release began in 1984 and was interrupted in 1985.  It had the same characteristics as the Commodore Plus/4: same graphic resolution, same sound system, same CPU and speed  with the only difference that it has less memory. It featured a powerful basic language which makes graphics and sounds easy to program. The lack of hardware support in sprites does not make the C16 ideal for gaming. It was designed to replace the Commodore VIC-20, but it was not compatible with the VIC-20, nor with the C64.  It featured a version of the original 6502 CPU named 7501 and a new video chip named TED. With 16 colours and 16 shades of colour it had 128 colours available. It featured a powerful basic language (contrary to the VIC-20 or the C64) which makes graphics and sounds easy to program.

 

Πηγή: