Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Atari Jaguar 64Bit

Το μοντέλο Atari Jaguar είναι μια κονσόλα παιχνιδιών για οικιακή χρήση που αναπτύχθηκε από την Atari Corporation. Η κονσόλα είναι η έκτη προγραμματιζόμενη κονσόλα που αναπτύχθηκε με τη μάρκα Atari και κυκλοφόρησε αρχικά  το 1994. Είναι επίσης η τελευταία κονσόλα Atari που χρησιμοποιεί φυσικά μέσα. Συγχρόνως, η Atari κυκλοφόρησε στην αγορά το Jaguar ως την πρώτη κονσόλα παιχνιδιών 64-bit, ενώ ανταγωνιζόταν τις υπάρχουσες κονσόλες 16 bit (Sega Genesis και Super Nintendo Entertainment System) και την πλατφόρμα 3DO Interactive Multiplayer 32 bit.

Συγκεκριμένα το μοντέλο Atari Jaguar είναι ένα προσαρμοσμένο σετ τσιπ που προορίζεται κυρίως να είναι η καρδιά ενός υπολογιστή υψηλής απόδοσης παιχνιδιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επιταχυντής γραφικών σε πιο σύνθετα συστήματα και να εφαρμοστεί σε σταθμούς εργασίας και σε επιχειρήσεις. Εκτός από επεξεργαστή γενικής χρήσης, το Jaguar περιλαμβάνει τέσσερις μονάδες επεξεργασίας. Πρόκειται για τον επεξεργαστή αντικειμένων, τον επεξεργαστή γραφικών, το blitter και τον επεξεργαστή ψηφιακού ήχου. Το μοντέλο αυτό παρέχει αυτά τα μπλοκ με μια διαδρομή δεδομένων 64 bit στις εξωτερικές συσκευές μνήμης και είναι σε θέση να έχει πολύ υψηλό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων σε εξωτερική δυναμική μνήμη RAM.

The Atari Jaguar is a home game console developed by Atari Corporation. The console is the sixth programmable console that was developed with the Atari brand and was originally released in 1994. It is also the latest Atari console that uses physical media. Simultaneously, Atari launched the Jaguar as the first 64-bit game console to compete with the existing 16-bit consoles (Sega Genesis and Super Nintendo Entertainment System) and the 32-bit 3DO Interactive Multiplayer Platform.

Specifically, the Atari Jaguar is a customized chip set intended primarily to be the heart of a high-performance game computer. It can also be used as a graphics accelerator in more complex systems and applied to workstations and businesses. In addition to a generic processor, Jaguar includes four processing units. This is the object processor, the graphics processor, the blitter, and the digital audio processor. This model provides these blocks with a 64 bit data path on external memory devices and is capable of having a very high data transfer rate in external dynamic RAM.

Πηγή