Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

AMSTRAD PC1512DD

Επεξεργαστής Intel 8086 @ 8MΗz, μνήμη RAM 512 KB, λειτουργικό σύστημα MS DOS 3.2 & DOS Plus 1.2, έτος 1986

Το φθινόπωρο του 1986 κυκλοφόρησε ένας από τους πιο σημαντικούς υπολογιστές, για την παγκόσμια κυριαρχία του προτύπου IBM-PC. Αναφερόμαστε στον Amstrad PC-1512, ο οποίος μαζί με το αδερφό μοντέλο PC-1640, κατέλαβαν το 25% της ευρωπαϊκής αγοράς υπολογιστών. Δηλαδή ένας στους τέσσερις υπολογιστές κάθε είδους που πωλούνταν στην ευρωπαϊκή αγορά ήταν Amstrad PC.

Βρισκόμαστε στο 1985, στην αυγή του «πολέμου των κλώνων». Τα IBM-PC συμβατά παραμένουν πανάκριβα και η ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι ακόμη ώριμη να υποστηρίξει μία εταιρεία κατασκευής τέτοιων συστημάτων. Ταυτόχρονα όμως βρισκόμαστε και στο μέσο της ανθηρής και παραγωγικής περιόδου της Amstrad, βρετανικής εταιρείας που ειδικεύεται στους προσιτούς home computers. Ο Άλαν Σούγκαρ, πρόεδρος της Amstrad αποφασίζει να αποτολμήσει το εγχείρημα κατασκευής ενός IBM-PC συμβατού, πιστό στη φιλοσοφία της εταιρείας του, και να το προωθήσει πέρα από την στενή επαγγελματική αγορά και στους οικιακούς χρήστες. Έτσι, το PC-1512 (PC σειράς 1, με μνήμη 512ΚΒ) σχεδιάζεται το 1986 με προσοχή ώστε να γίνουν οι κατάλληλες περικοπές κόστους και ταυτόχρονα η σύνθεσή του να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης. Για την ακρίβεια πληρέστερη εκείνης ενός τυπικού IBM-PC/XT.

O πρώτος περιορισμός κόστους γίνεται στον ίδιο τον πυρήνα του μηχανήματος, το BIOS. Αντί της συντηρητικής προσέγγισης των πολλαπλών chip της ΙΒΜ, η Amstrad σε συνεργασία με την MEJ Electronics (η ίδια εταιρεία που κατασκευάζει τα ηλεκτρονικά των CPC και PCW) συγκεντρώνει όλα τα κυκλώματα σε ένα ολοκληρωμένο. Μία δεύτερη επιτυχία στις συμφωνίες που κλείνει ο Σούγκαρ για τον PC-1512 είναι εκείνη που αφορά το λειτουργικό σύστημα, το οποίο προμηθεύεται από την Digital Research και δεν περιορίζεται απλώς στην έκδοση του DR-DOS, αλλά περιλαμβάνει και το γραφικό περιβάλλον χρήσης GEM που έχει εξελιχθεί πριν τα Windows και βρίσκεται ήδη σε υπολογιστές της Atari. Βλέποντας οι υπεύθυνοι της Digital Research στον PC-1512 έναν συμβατό με τεράστιες προοπτικές, όχι μόνο προσφέρουν το πακέτο DR-DOS/GEM σε πολύ συμφέρουσα τιμή, αλλά επιπλέον προσαρμόζουν το δεύτερο ειδικά για τον εν λόγω υπολογιστή.

Σε ό,τι αφορά την κατασκευή του συστήματος, οι επιλογές της Amstrad ήταν απλές και ευφυείς. Πρώτα απ’ όλα συγκέντρωσε σχεδόν όλα τα chip πάνω στο ίδιο PCB (τυπωμένο κύκλωμα) και όχι με τη μορφή των καρτών επέκτασης, όπως συνέβαινε στην περίπτωση της ΙΒΜ. Κατά δεύτερον, το τροφοδοτικό μετακόμισε από την κύρια μονάδα στο μόνιτορ. Κάτι που είχε ως συνέπεια τη μείωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κουτιού, άρα και τη μη αναγκαιότητα ύπαρξης ανεμιστήρα. Άρα και περαιτέρω μείωση του κόστους και το κυριότερο ήσυχη λειτουργία.

In 1986 released, one from the most important computers, prototype of  IBM-PC model. The reference is about Amstrad PC1512, which with its similar model PC1640, occupied the 25% of European market of computers. That means that one in four computers in the market was Amstrad.

We find ourselves in 1985, in the dawn of “war of clones”. The IBM-PC compatible remain very expensive and the European market is not still mature to afford these systems. However at the same time we found ourselves also in the  productive period of Amstrad, a  british company that is specialised in accessible home computers. The chairman of Amstrad, Alan Sugar, decides to dare the production of IBM-PC compatible, based on the design of its company and to promote the product beyond the narrow professional market and also to home users. Thus, PC-1512 (PC of line 1, with memory 512KB) is designed in 1986 with attention to be affordable and simultaneously its composition to be as much as possible more complete. To be clear more complete than the formal IBM-PC/XT.

The first restriction of cost becomes in its core, the BIOS. Instead of  the conservative approach of multiple chip IBM, Amstrad in collaboration with the MEJ Electronics (the same company that manufactures electronics of the CPC and PCW) assembles  all the circuits in one. A second agreement Sugar closes for the PC-1512 is the one about the operating system, which is supplied by Digital Research and is not limited  in the publication of DR-DOS, but  also  includes the graphic environment of  GEM that has been evolved before Windows and is found already in computers of Atari. When the people  of Digital Research saw in  the PC-1512  one compatible machine with enormous prospects, not only offer the  DR-DOS/GEM package in a very interest price, but also adapt a second one specifically for the computer.

In respect to the manufacture of system, the choices of Amstrad were simple and brilliant. First of  all, it assembled almost all the chips on the same PCB (printed circuit) and no with the form of cards of extension, as it happened in the case of IBM. Secondly, power supply  moved from the main unit in the monitor. As a result, the reduction of temperature in the interior of the unit, and the complete removal of the  fan. In the end, we had  the reduction of the cost and  a quiet  operation.

Πηγή

No more work to show