Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

AMSTRAD 6128 PLUS

Επεξεργαστής ZILOG @ 4MΗz, μνήμη RAM 128KB, λειτουργικό σύστημα Locomotive Basic 1.1, έτος 1990

Η εταιρεία Amstrad προσπάθησε να παρατείνει τη ζωή των παλιών 8-bit Amstrad PC, το οποίο επιβίωνε από τον ανταγωνισμό με τους νέους εγχώριους 16-bit υπολογιστές (όπως τον Amiga και τον Atari ST). Η Amstrad έκανε μερικές σημαντικές τροποποιήσεις για να διατηρήσει το επίπεδο συστημάτων του, το CPC 6128 PLUS έγινε 95% συμβατό σύστημα με το CPC 6128 (χρησιμοποιώντας τα ίδια λειτουργικά συστήματα AMSDOS και CP/M 3.0). Παρόλα αυτά, κάποιο λογισμικό δεν έτρεξε στη σειρά plus και η επίσημη ανακοίνωση της Amstrad ήταν η οκνηρία κάποιων προγραμματιστών και η χρήση κακών προγραμμάτων με αποτέλεσμα βλαβών στο σύστημα. Εν συνεχεία, προστέθηκαν διάφορα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως hardware scrolling, αύξηση χρωμάτων, chip ήχου, μία cartridge port και ανασχεδιασμένο πληκτρολόγιο. Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα δεν ήταν παρόντα (ακόμα) σε ορισμένους 16-bit υπολογιστές (Atari STf δεν είχε hardware scrolling ή sprites). Άσχετα από, αυτή η νέα έκδοση του CPC δεν διάρκεσε πολύ. Το σύστημα προσφέρει 16 hardware sprites σε ένα μέγεθος των 16×16 pixels. Τα sprites χρησιμοποιούν 15 άλλα χρώματα από τα 16 της παλέτας, και έχουν x/y ζουμ. Το soundchip είναι το ίδιο AY με αυτό του CPC, αλλά ελεγχόμενο από ένα DMA. Όπως έκανε η Atari με το 65-XE όταν έφθασε στο τέλος του, έτσι και η Amstrad έκανε μια κονσόλα παιχνιδιών από το Amstrad CPC PLUS hardware αποκαλούμενο GX 4000. Αυτή η κονσόλα χρησιμοποίησε τα ίδια προγράμματα με τον υπολογιστή αλλά παρεχόταν στις κασέτες.

Amstrad tried to prolong the life of the old 8-bit Amstrads, which suffered from competition with the new 16-bit home computers (like the Amiga and Atari ST). Amstrad made some important modifications to maintain the level of its machines, the CPC 6128 Plus became 95% compatible with the CPC 6128 (using the same operating systems AMSDOS and CP/M 3.0). However, some software did not run on the plus range and amstrad official statement was that the programmers where lazy and used bad programming in some software resulting in crashes on this machine. Several new features were added: hardware scrolling, increased color palette, an enhanced sound chip, a cartridge port, and a redesigned keyboard. Some of these features were not even present (yet) on certain 16-bit computers (Atari STf didn’t have hardware scrolling or sprites). Regardless, this new version of the CPC didn’t last long. The system offers 16 hardware sprites at a size of 16×16 pixels. The sprites are using 15 other colors than the 16 of the palette, and have x/y zoom. The soundchip is the same AY as on the CPC, but controllable with a DMA. As Atari did with the 65-XE when it reached the end of its life, so Amstrad made a game console from the Amstrad CPC Plus hardware called the GX 4000. This console used the same programs as the computer but were supplied on cartridges.

Πηγή