Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Acorn Electron

Επεξεργαστής MOS Technology 6502 @ 2MHz, μνήμη RAM 32 KB, λειτουργικό σύστημα Acorn MOS v1.0, έτος 1983

Το μοντέλο Acorn Electron είναι μια έκδοση προϋπολογισμού του σταθερού υπολογιστή BBC Micro της Acorn Computers Ltd, ο οποίος κυκλοφόρησε  στην αγορά το 1983. Έχει 32 kilobytes μνήμης RAM και η ROM περιλαμβάνει το BBC BASIC v2 μαζί με το λειτουργικό του σύστημα που ήταν το Acorn MOS v1.0. Ο επεξεργαστής που είχε ήταν MOS Technology 6502 με ταχύτητα 2MHz. Το Electron ήταν σε θέση να αποθηκεύσει και να φορτώσει τα προγράμματα στην κασέτα ήχου μέσω ενός παρεχόμενου καλωδίου μετατροπέα  που το συνδέει με οποιοδήποτε τυπογραφική κασέτα που είχε τις σωστές υποδοχές. Τα βασικά γραφικά εάν ήταν στη σωστή θέση θα μπορούσαν να εμφανιστούν είτε σε μια τηλεόραση, μια οθόνη (RGB) ή μια “πράσινη οθόνη”.

The Acorn Electron model is a budget version of Acorn Computers Ltd’s desk top computer, which was launched in 1983. It has 32 kilobytes of RAM and ROM includes BBC BASIC v2 along with its operating system that was Acorn MOS v1.0. The processor it had was MOS Technology 6502 at 2MHz. Electron was able to store and load the programs on the audio cassette via a supplied converter cable that connects it to any type of cassette that had the correct sockets. The basic graphics if it was in the right position could appear on either a TV, a screen (RGB) or a “green screen”.

Πηγή